Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe,
  dokumenty oraz dane na informatycznym nośniku danych;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.